Postaráme se o Vaši nemovitost     +420 233 312 017

Služby

Správa nemovitostí zahrnuje mnoho úkonů, pro které je třeba odborníků hned v několika oborech. Níže najdete podrobný seznam služeb správy budov, z nichž většina vyplývá z platných přepisů, a nemalá část optimalizuje výdaje majitele nemovitosti, společenství vlastníků nebo bytového družstva. ANESO, s.r.o. Praha 6 disponuje zkušenými pracovníky ve všech níže uvedených oblastech, jejichž odbornost a spolehlivost vám ušetří spoustu času, peněz i zbytečných starostí.

Správa nemovitostí od ANESO, s.r.o. - rozsah nabízených úkonů

ANESO, s.r.o. Praha 6 nabízí komplexní správu budov dle požadavku majitele, bytového družstva či společenství vlastníků v tomto standardním rozsahu:

 • příprava uzavírání nájemních smluv (smluv na užívání bytu) k bytovým jednotkám ve svěřených nemovitostech a k svěřeným pozemkům dle pokynů vlastníka nebo společenství vlastníků, a to nejen pro lokalitu Praha 6
 • evidence a sledování nájemních smluv (smluv na užívání bytu), ukončení jejich platnosti na základě pokynů vlastníka nebo společenství vlastníků
 • vymáhání dlužného nájemného (příspěvku do fondu oprav) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostor, vyměřování poplatku z prodlení a podávání návrhů na zahájení soudního řízení
 • provádění takových opatření, která povedou k nápravě v případech neoprávněného nakládání s nájemními prostory nebo v případech porušování pořádku a klidu v domě (viz § 711, odst.1, písmeno c. Občanského zákoníku)
 • vedení a trvalá aktualizace a archivace technické evidence včetně pasportizace všech spravovaných domů, bytů a nebytových prostor prostřednictvím správního programu I-DES
 • řádné a včasné poskytování služeb spojených s užíváním bytů a s nájmem nebytových prostor platícím nájemcům, zprostředkování všech služeb nezbytných pro chod objektů
 • zajišťování povinností ukládaných právními, bezpečnostními, hygienickými a požárními předpisy
 • smluvní zajišťování dodávky médií a servisní činnosti nezbytně nutné pro bezproblémový provoz domů, zejména el. energie, plynu, pevných paliv, vody, tepla a TUV, revizí a údržby výtahů,  odvozu odpadků atd.
 • placení faktur za dodávky služeb spojených s užíváním bytů ve stanovených termínech, kontrola správnosti fakturovaných částek
 • zajišťování informací směrem k nájemcům o případném přerušení dodávek médií dle předchozího bodu, včetně uvedení důvodu přerušení
 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů a pozemků  včetně údržby zeleně, nacházející se na pozemcích, a chodníků, přiléhajících ke spravovaným nemovitostem
 • uplatňování a vymáhání (případně i soudní cestou) odstraňování závad a poškození, která byla způsobena v nemovitostech nájemci a osobami s nimi užívajícími byty a společné prostory nemovitostí
 • kontrola bytových jednotek z hlediska jejich užívání stanoveným způsobem
 • kontrola včasného placení stanoveného nájemného (příspěvku do fondu oprav) a úhrad za služby spojené s užíváním bytu nebo nebytových prostor
 • zabezpečení údržby a běžných oprav nemovitostí v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů
 • zajišťování rozsáhlejších oprav (spolu s vlastníkem, nebo podle jeho pokynů):
  • výběrové řízení na zhotovitele
  • prověření a podepsání smlouvy o dílo
  • provádění pravidelných kontrol postupu a kvality prací
  • organizování kontrolních dnů
  • přebírání hotového díla
  • uplatňování případných reklamací v záruční době
 • nepřetržitá havarijní služba zajišťovaná kvalitní externí firmou
 • technické prohlídky, preventivní prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami
 • předepisování a vybírání nájemného (příspěvku do fondu oprav) a úhrad za služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostor od nájemců bytů a nebytových prostor v souladu s platnými právními předpisy, případně dle pokynů vlastníka a ve stanovených termínech
 • provádění vyúčtování služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů v termínu nejpozději do 30.4. následujícího roku, čímž se rozumí termín doručení nájemcům k připomínkování
 • zajišťování provozu tepla tam, kde je teplo z centrálních zdrojů, domovních či blokových kotelen:
  • zajišťování odečtů poměrových měřidel tepla a teplé užitkové vody vč. rozúčtování v souladu s vyhl.372/2001 Sb.
  • zajišťování provozu lokálních i blokových kotelen a výměníkových stanic vč. obsluhy, v souladu s požadavky legislativních předpisů BOZ a životního prostředí
  • zajišťování dodávek paliva a tepla vč. uzavírání smluv s dodavateli a z nich plynoucích povinností
  • tvorba cenových kalkulací v souladu se zákonem o cenách a následnými cenovými předpisy, vztahujícími se k věcnému usměrňování cen
  • zajišťování dodávek tepla z centrálních zdrojů tepla uzavírání smluv – vzhledem k lokalitě (Praha) - s Pražskou teplárenskou a.s., korekce odběrových diagramů tepla s dodavatelem, kontrola měsíční fakturace, roční vyhodnocování, vyúčtování nákladů na dodávku
 • vedení účetnictví spojené se správou domů podle zvláštních předpisů

Podle požadavku vlastníka či společenství vlastníků můžeme dále zajistit: 

 • uzavření nebo připravení návrhu pojistné smlouvy
 • pravidelné placení pojistného podle pojistné smlouvy
 • uplatňování pojistného plnění na pojišťovně v případě pojistné události
 • pravidelné placení za pronájem pozemku
 • kompletní kontrolu předaných pasportů domu a bytů ¨
 • odborné převzetí domu do správy
 • kontrolu platnosti předepsaných revizí a prověření odstranění stanovených závad
 • kontrolu a převzetí předepsaných dokladů o domě.

Tento základní rozsah nabízené správy nemovitostí může být upraven dle požadavku vlastníka.

ANESO s.r.o. má na své náklady uzavřenou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody z vlastní podnikatelské činnosti, které by mohly vzniknout v souvislosti s výkonem správy nemovitostí ve výši 5 000 000,- Kč.

ANESO s.r.o. je schopno spolupracovat se zástupci vlastníků jednotek při zřízení právnické osoby podle zákona 103/2000 Sb.

Také zde společnost zajišťuje všechny výše uvedené činnosti související se správou objektu.

Sloupec s textem.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc...