Postaráme se o Vaši nemovitost     +420 233 312 017

O firmě

Obchodní společnost ANESO, s.r.o. Praha byla založena dne 23. 5. 1997 s výší základního jmění 100 000,-- Kč. Od svého založení byla vždy hlavním předmětem činnosti správa nemovitostí a s ní související úkony.

Zakladatelem a ředitelem byl pan Pavel SLOUP. V roce 2002 ho ze zdravotních důvodů na této pozici vystřídala Alena MAJEROVÁ. Ředitelka jedná za společnost samostatně ve všech věcech. Od 1. 7. 2011 vystřídal Alenu Majerovou ve funkci ředitele Jakub Jablonský. Na základě plné moci jednatelů jedná za společnost samostatně ve všech věcech.

Zkušenosti se správou nemovitostí pro majitele domů, bytová družstva či společenství vlastníků získala většina pracovníků ve správních kancelářích, ve kterých pracovali od roku 1990 do založení společnosti. Za svého působení v oboru správa budov na území hlavního města Praha se seznámili se všemi činnostmi potřebnými pro řízení organizační jednotky a získali praxi. Tato praxe obsahuje kromě nutných teoretických znalostí všech potřebných právních předpisů řešících tuto oblast také praktické řízení všech požadovaných oblastí správy nemovitostí a řešení vzniklých problémů se znalostí dané problematiky podloženou dlouholetou praxí.

V roce založení se společnost zúčastnila výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky výkonu správy bytových objektů městské části Praha 6 v lokalitě Červený vrch – Dědina, které bylo vyhlášeno dne 1. 7. 1997. Ve výběrovém řízení byla vyhodnocena jako nejlépe vyhovující a od 1. 9. 1997 jí byla svěřena správa nemovitostí v uvedené lokalitě v m.č. Praha 6 v rozsahu cca 4 200 nájemních jednotek (dále jen NJ).

Touto činností získala společnost obrovské zkušenosti se správou domovního a bytového fondu. Zároveň prověřila dodavatelské firmy na provádění oprav nebo rekonstrukcí  a vytipovala nejserióznější a nejkvalitnější firmy, které můžeme doporučit do výběrových řízení na provádění oprav.

Správa obecních domů značně odčerpávala naše kapacity ve vztahu ke správě družstevních a soukromých domů v Praze, a proto jsme se rozhodli věnovat se od roku 2001 výhradně těmto domům. Od tohoto rozhodnutí očekáváme zvýšenou kvalitu poskytovaných služeb.

Správa nemovitostí na území hlavního města Praha není jediným předmětem činnosti firmy. Kromě správy budov a majetku provozujeme 2 blokové a 4 domovní kotelny v lokalitě Praha - Vokovice, Hanspaulka a Ruzyně, které podléhají zvláštním předpisům z hlediska bezpečnosti, životního prostředí, tvorby cen a dalším legislativním opatřením, vztahujícím se na tuto oblast podnikání. Z topných zdrojů v naší správě je teplo dodáváno do celkem 19 objektů s 225 domácnostmi (opět převážně Praha 6).

Pro všechny byty zásobované teplem a teplou vodou z blokových kotelen i dálkových zdrojů kontrolujeme dodržování předpisů pro fakturaci i rozúčtování nákladů na konečné spotřebitele.

Správa nemovitostí zajišťovaná společností ANESO, s.r.o. Praha:

Aktuálně zajišťujeme správu 2 757 bytových jednotek ve 181 domech v majetku 94 právních subjektů v Praze.

Zaměstnanci společnosti

 • ředitel firmy
 • 2 provozní pracovníci pro vlastní správu majetku
 • 2 pracovnice předpisu nájemného
 • pracovnice provozu výroby tepla
 • 3 účetní
 • mzdová účetní
 • asistentka ředitele

Současní pracovníci společnosti, kteří zajišťují správu budov v lokalitě Praha 6, se osvědčili a získali v průběhu posledních let dostatečnou praxi ve správě nemovitostí. Všichni měli před nástupem do společnosti nejméně 4 roky odborné praxe na stejné činnosti, kterou nyní ve společnosti vykonávají.

Trvalí externí spolupracovníci

 • Daňový poradce: Zajišťuje kontrolu vedení vlastního účetnictví společnosti, včetně kontroly vedení účetnictví pro jednotlivé majitele nemovitostí, bytová družstva a společenství vlastníků
 • Právní kancelář: Zajišťuje právní poradenství pro společnost včetně právních úkonů zajišťovaných v rámci správy nemovitostí pro jednotlivé majitele (soudní vymáhání nedoplatků apod.).
 • Specialista požární ochrany a bezpečnosti práce: Vzhledem k tomu, že společnost maximálně dbá na dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, zajišťuje tento externí spolupracovník pravidelné školení všech pracovníků, navrhuje vnitřní předpisy společnosti v této oblasti s ohledem na druh zajišťované činnosti a samostatně zajišťuje kontrolu a navrhuje řediteli případná nápravná opatření.

Technické vybavení pro efektivní správu budov Praha 

Většina agendy je zpracovávána na PC propojených počítačovou sítí. Kvalitní správní program DES tvoří páteř výkonu správy nemovitostí. Trvalou a úzkou spoluprací s autorem programu - firmou TOM COMPUTER zajišťuje ANESO, s.r.o. Praha další postupné rozšiřování programu. Detailní znalost programu DES tvoří jeden z pilířů kvalitní práce celé společnosti. Protože správní program DES je základem komplexního zpracování informací vlastní správy majetku, považujeme tuto praktickou znalost za velmi důležitou okolnost, která dává dobrý předpoklad pro úspěšný chod firmy. Kvalita vedení datové základny je zároveň předpokladem dokonalé informovanosti mandanta a majitele objektů.

Právní program obsahuje kompletní Sbírku zákonů, judikaturu, Finanční zpravodaje a pokyny Ministerstva financí. Program významně přispívá k orientaci v právní problematice přesným zněním zákonů, včetně všech doplňků a komentářů. Tím se minimalizují nepřesná nebo zkreslující východiska pro správné rozhodování.

Společnost ANESO, s.r.o. Praha poskytuje komplexní správu nemovitostí v těchto oblastech:

 • vedení evidence osob a majetku, dokonalý přehled o bytových jednotkách i nebytových prostorech, členech bytového družstva či společenství vlastníků, uživatelích jednotek
 • uzavírání a vypovídání nájemních smluv, právní poradenství pro vlastníky bytových jednotek
 • kontrola plateb nájemného a služeb, vypořádání nedoplatků a přeplatků, soudní vymáhání nedoplatků za nájem a služby
 • zajišťování dodávek elektrické energie, plynu, vody, tepla, služeb (odvoz odpadu, úklid společných prostor apod.), odečty a vyúčtování pro bytové jednotky
 • údržba chodníků a dalších okolních ploch objektu
 • optimalizace nákladů na opravy a údržbu nemovitosti a provozu všech zařízení, analýza minulých období, vypracování zprávy o předpokládaných příjmech a výdajích
 • evidence revizí všech zařízení a jejich včasné zajištění
 • zajištění bezpečnosti objektu z hlediska požární ochrany, ochrany majetku a uživatelů bytových jednotek, pojištění nemovitosti a vyřizování pojistných událostí
 • zařízení oprav a servisu, kontrola a úhrada dodavatelských faktur, vypracování zpráv o opravách pro majitele, bytová družstva či společenství vlastníků, informování uživatelů bytových jednotek o plánovaných opravách
 • vedení účetnictví a daňové poradenství
 • právní pomoc při řešení problémů souvisejících s přebíráním a předáváním bytových jednotek
 • výroba tepla – Praha 6: provozujeme kotelny v lokalitách Praha Vokovice, Hanspaulka a Praha Ruzyně
 • další služby dle individuálních potřeb majitele objektu, bytového družstva či společenství vlastníků

Podrobnější výpis nabízených služeb spojených se správou nemovitostí najdete zde.

Sloupec s textem.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc...