Postaráme se o Vaši nemovitost     +420 233 312 017

O firmě

Obchodní společnost ANESO, s.r.o. Praha byla založena dne 23. 5. 1997 s výší základního jmění 100 000,-- Kč. Od svého založení byla vždy hlavním předmětem činnosti správa nemovitostí a s ní související úkony.

Zakladatelem a ředitelem byl pan Pavel SLOUP. 

Správa nemovitostí na území hlavního města Praha není jediným předmětem činnosti firmy. Kromě správy budov a majetku provozujeme 2 blokové a 4 domovní kotelny v lokalitě Praha - Vokovice, Hanspaulka a Ruzyně, které podléhají zvláštním předpisům z hlediska bezpečnosti, životního prostředí, tvorby cen a dalším legislativním opatřením, vztahujícím se na tuto oblast podnikání. Z topných zdrojů v naší správě je teplo dodáváno do celkem 19 objektů s 225 domácnostmi (opět převážně Praha 6).

Pro všechny byty zásobované teplem a teplou vodou z blokových kotelen i dálkových zdrojů kontrolujeme dodržování předpisů pro fakturaci i rozúčtování nákladů na konečné spotřebitele.

Správa nemovitostí zajišťovaná společností ANESO, s.r.o. Praha:

Aktuálně zajišťujeme správu 3 347 bytových jednotek ve 186 domech v majetku 107 právních subjektů v Praze.

Zaměstnanci společnosti

 • ředitel firmy
 • 2 provozní pracovníci pro vlastní správu majetku
 • 2 pracovnice předpisu nájemného
 • 3 účetní
 • mzdová účetní

 Trvalí externí spolupracovníci

 • Daňový poradce: Zajišťuje kontrolu vedení vlastního účetnictví společnosti, včetně kontroly vedení účetnictví pro jednotlivé majitele nemovitostí, bytová družstva a společenství vlastníků
 • Právní kancelář: Zajišťuje právní poradenství pro společnost včetně právních úkonů zajišťovaných v rámci správy nemovitostí pro jednotlivé majitele (soudní vymáhání nedoplatků apod.).
 • Specialista požární ochrany a bezpečnosti práce: Vzhledem k tomu, že společnost maximálně dbá na dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, zajišťuje tento externí spolupracovník pravidelné školení všech pracovníků, navrhuje vnitřní předpisy společnosti v této oblasti s ohledem na druh zajišťované činnosti a samostatně zajišťuje kontrolu a navrhuje řediteli případná nápravná opatření.

Technické vybavení pro efektivní správu budov Praha 

Většina agendy je zpracovávána na PC propojených počítačovou sítí. Kvalitní správní program I-DES tvoří páteř výkonu správy nemovitostí. Trvalou a úzkou spoluprací s autorem programu - firmou TOM COMPUTER zajišťuje ANESO, s.r.o. další postupné rozšiřování programu.

Právní program obsahuje kompletní Sbírku zákonů, judikaturu, Finanční zpravodaje a pokyny Ministerstva financí. Program významně přispívá k orientaci v právní problematice přesným zněním zákonů, včetně všech doplňků a komentářů. Tím se minimalizují nepřesná nebo zkreslující východiska pro správné rozhodování.

Společnost ANESO, s.r.o. Praha poskytuje komplexní správu nemovitostí v těchto oblastech:

 • vedení evidence osob a majetku, dokonalý přehled o bytových jednotkách i nebytových prostorech, členech bytového družstva či společenství vlastníků, uživatelích jednotek
 • uzavírání a vypovídání nájemních smluv, právní poradenství pro vlastníky bytových jednotek
 • kontrola plateb nájemného a služeb, vypořádání nedoplatků a přeplatků, soudní vymáhání nedoplatků za nájem a služby
 • zajišťování dodávek elektrické energie, plynu, vody, tepla, služeb (odvoz odpadu, úklid společných prostor apod.), odečty a vyúčtování pro bytové jednotky
 • údržba chodníků a dalších okolních ploch objektu
 • optimalizace nákladů na opravy a údržbu nemovitosti a provozu všech zařízení, analýza minulých období, vypracování zprávy o předpokládaných příjmech a výdajích
 • evidence revizí všech zařízení a jejich včasné zajištění
 • zajištění bezpečnosti objektu z hlediska požární ochrany, ochrany majetku a uživatelů bytových jednotek, pojištění nemovitosti a vyřizování pojistných událostí
 • zařízení oprav a servisu, kontrola a úhrada dodavatelských faktur, vypracování zpráv o opravách pro majitele, bytová družstva či společenství vlastníků, informování uživatelů bytových jednotek o plánovaných opravách
 • vedení účetnictví a daňové poradenství
 • právní pomoc při řešení problémů souvisejících s přebíráním a předáváním bytových jednotek
 • výroba tepla – Praha 6: provozujeme kotelny v lokalitách Praha Vokovice, Hanspaulka a Praha Ruzyně
 • další služby dle individuálních potřeb majitele objektu, bytového družstva či společenství vlastníků

Podrobnější výpis nabízených služeb spojených se správou nemovitostí najdete zde.

Sloupec s textem.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc...